นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เรียนรู้ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์