ข่าวการศึกษา

ขอเชิญเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น

งานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดให้มีการพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปี พ.ศ. 2560 เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 25 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นด้านต่าง ๆ

จึงขอเชิญหน่วยงาน อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า เสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น รายละเอียดตามประกาศสมาคมศิษย์เก่า เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปี พ.ศ.2560และสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นได้ตามลิงค์

ทั้งนี้ขอให้ส่งเอกสาร มายังงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ ส่วนกิจการนักศึกษา ก่อนวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประกาศคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น 2560

แบบเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น 2560

TOP