ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ จัดโครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 เพื่อสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (อพ.สธ.) สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเพื่อให้ความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์แก่คนในชุมชนและผู้สนใจทั่วไป ระหว่าง 1 - 3 กุมภาพันธ์ 2560ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี คุณครูในโรงเรียนสวนพฤกษศาสตร์ ผู้นำหน่วยงานท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้านพืช ผู้สนใจทั่วไปจากจังหวัดในภาคใต้ และบุคลากรมหาวิทยาลัย เข้าร่วม กว่า 50 คน โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประธานกล่าวเปิดงาน อาจารย์สุธีระ ทองขาว ผู้กำกับดูแลโครงการอุทยานพฤกษศาสตร์ กล่าวรายงาน

ศาสตราจารย์ ดร. สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า โครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 เป็นโครงการสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อส่งเสริมให้ครูและบุคลากรในหน่วยงานท้องถิ่น ได้มีความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ ปลูกฝังจิตสำนึกให้มีความรักและเห็นคุณค่าของพืชพรรณไม้ ซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการจะได้นำความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่มีคุณค่า ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หน่วยงาน สังคมและประเทศชาติต่อไป


โครงการนักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ในครั้งนี้จัดขึ้นสืบเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับพระราชานุญาตเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำเนินงานตามกรอบการดำเนินงาน 3 กรอบ 8 กิจกรรม คือ กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร (กิจกรรม 1-3) กรอบการใช้ประโยชน์ (กิจกรรม 4-6) กรอบการสร้างจิตสำนึก (กิจกรรม 7-8) ซึ่ง 8 กิจกรรม ประกอบด้วย 1. กิจกรรมปกปักพันธุกรรม 2. กิจกรรมสำรวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 3. กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรม 4. กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 5. กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรม 6. กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 7. กิจกรรมสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และ 8. กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม สวนรวบรวมพรรณไม้อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ณ์ (WBG) และการศึกษาดูงาน ณ ชุมชนเขาวัง และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง หมู่ 12 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช

ประมวลภาพ

TOP