ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งคนงาน โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/๒๕60 ตำแหน่งคนงาน โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 5/๒๕60 ลงวันที่ 16 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้
1. รายชื่อ
001 นายวัชระ ช่างคิด

2. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 น. ณ ห้อง 262 อาคารวิชาการ 4 ชั้น 2 สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP