อธิการบดีฝากบุคลากรใหม่ศูนย์แพทย์ฯ ตั้งใจทำงานพร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ