ข่าวทั่วไป

อธิการบดีฝากบุคลากรใหม่ศูนย์แพทย์ฯ ตั้งใจทำงานพร้อมสร้างความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ประจำศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี นายแพทย์จรัส จันทร์ ตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ อาจารย์ ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์ เพชรช่วย รักษาการแทนคณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตลอดจนอาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทย์ศาสตร์ บุคลากรใหม่ศูนย์ของแพทย์ เข้าร่วมประมาณ 50 คน ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหารศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในการปฐมนิเทศครั้งนี้ว่า ศูนย์การแพทย์ ม.วลัยลักษณ์ มีกำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จตามเป้าหมาย ปี พ.ศ. 2562 และจะเปิดให้บริการหลังจากนั้น รองรับผู้ป่วยได้จำนวน 419 เตียง และจะขยายเป็น 750 เตียงต่อไป โดยคาดว่าจะมีผู้ป่วยมาใช้บริการอย่างน้อย 1 ล้านคนต่อปี และระหว่างการก่อสร้างช่วงนี้จะมีการเปิดโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ในระยะเริ่มต้น เพื่อให้บริการแก่นักศึกษา และบุคลากรของ ม.วลัยลักษณ์ไปก่อน หลังจากนั้นจะขยายไปให้บริการแก่ข้าราชการที่มีสิทธิ์จ่ายตรงเข้ามาใช้บริการ ณ โรงพยาบาลแห่งนี้ด้วย มีแพทย์คอยให้การดูแลในระยะนี้ประมาณ 40 คน อย่างไรก็ตาม ขณะนี้การปรับปรุงอาคารต่างๆ งานภูมิทัศน์ เครื่องมืออุปกรณ์ อาจารย์หมอผู้เชี่ยวชาญ มีความพร้อมในการให้บริการแล้ว คงเหลือแต่การก่อสร้างถนนทางเข้า-ออก ซึ่งยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากติดอยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในระยะเวลาอันใกล้นี้ และจะมี Grand Opening โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์แห่งนี้อย่างเป็นทางการต่อไป

“ในนามของอธิการบดีและผู้บริหารทุกคน จะทำงานอย่างสุดความสามารถ เพื่อให้ศูนย์การแพทย์ของเราเป็นโรงพยาบาลชั้นนำของภาคใต้ตอนบน ซึ่งทั้งหมดนี้จะไม่สำเร็จเลยหากขาดความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคน ความสำเร็จขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคน ทุกคนเป็นคนสำคัญ ที่จะต้องช่วยกัน ขอให้ทุกคนทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่ และฝากบุคลากรใหม่ทุกคนสร้างความประทับใจให้เกิดขึ้นกับผู้มาใช้บริการ ดูแลผู้ป่วยเป็นอย่างดี แล้วชื่อเสียง ความน่าเชื่อถือ ความน่าศรัทธา ความสำเร็จก็จะเกิดขึ้น” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP