ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต)
002 นายสุรศักดิ์ นาควิโรจน์
103 นางสาวอาทิตยา เจริญอภิบาล

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (ประสานงานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตระดับชั้นคลินิก)
102 นางสาวอาทิตยา เจริญอภิบาล
104 นางสาวมธุสร วงศ์สวัสดิ์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ


TOP