ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งวิศวกร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งวิศวกร ศูนย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ราย คือ

001 นายชนิตพันธ์ แซ่คู

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP