ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ฯ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร จำนวน 1 ราย คือ

002 นายกรกฎ มัญชสิงห์

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีรรมราช

อนึ่งหากผู้มีสิทธิ์สอบไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP