Location

0 7567 3000

บริการนักศึกษา

บริการด้านทหาร

00/00/543

2300

 

เป็นการสนับสนุนให้นักศึกษาที่สนใจเรียนวิชาทหาร หรือที่เคยเรียนวิชาทหารได้เรียนต่อ โดยมหาวิทยาลัยได้ประสานความร่วมมือกับกองทัพภาคที่ 4 (ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 41) มีการเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับชั้นปีที่ 1 - 5

นอกจากนั้น ยังบริการผ่อนผันการคัดเลือกเป็นทหารกองประจำการของนักศึกษา โดยประสานงานกับสัสดีจังหวัดทหารที่นักศึกษามีภูมิลำเนา กระทรวงกลาโหมและ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

 บริการด้านทหาร มีดังนี้

1. บริการเรื่องการขอผ่อนผันฯ

• บริการเรื่องการขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

• บริการเรื่องการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

• บริการเรื่องการขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

 

2. บริการด้านการเรียนวิชาทหาร

• รับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 5 ชายและหญิง

• ประสานและวางแผนการเรียนวิชาทหารร่วมกับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ 41

• ประสานการนำปลดนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ชายเป็นทหารกองหนุนประเภท 1

• ประสานการขอแต่งตั้งยศนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 5 ชายและหญิงเป็นชั้นยศว่าที่ร้อยตรี

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

งานบริหารทั่วไปและธุรการ ส่วนกิจการนักศึกษา

ชั้น 2 อาคารไทรบุรี 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3143-8, 0-7567-3161-5 โทรสาร 0-7567-3146