มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล