ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา นายอวยพร เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ และนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เดินทางไปเยี่ยมชมดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ปานเทพ รัตนากร คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ

การเยี่ยมชมดูงานในครั้งนี้ เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับจัดการศึกษาด้านสัตวแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลอย่างดีเกี่ยวกับการจัดโครงสร้าง การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน และได้เยี่ยมชมการให้บริการตรวจรักษาของโรงพยาบาลสัตว์ ในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทั้ง 2 แห่ง คือ โรงพยาบาลสัตว์ประศุอาทร อำเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม และโรงพยาบาลปศุสัตว์และสัตว์ป่า ปศุปาลัน อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์อย่างดียิ่ง ทั้งจากคณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และโรงพยาบาลสัตว์ทั้ง 2 แห่ง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จะได้นำความรู้ที่ได้ไปวางแผนพัฒนาการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP