Location

0 7567 3000

บริการนักศึกษา

การให้คำปรึกษา

00/00/543

2043

 

 

บริการด้านแนะแนวและให้บริการคำปรึกษา


 

บริการให้การปรึกษา

ให้บริการดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่เป็นมิตร ที่สนับสนุนให้กำลังใจนักศึกษาในการเผชิญปัญหา เพื่อช่วยให้นักศึกษาลดความกังวล และหาทางออกของปัญหา ทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังจัดหลักสูตรเพื่อช่วยพัฒนาทักษะชีวิตและเพิ่มศักยภาพในตนเองให้แก่นักศึกษา  และมีบริการให้การปรึกษาทางออนไลน์ผ่าน FB: WULovecare
 

บริการข้อสนเทศเพื่อการเรียนและการใช้ชีวิต

ให้บริการข้อมูลในรูปแบบของสื่อความรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือ สิ่งพิมพ์ ป้านนิเทศ วีดีทัศน์ รวมทั้งให้บริการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และนำไปใช้ประโยชน์ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้ประสบความสำเร็จในการเรียนและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
 

บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยา (Testing)

ให้บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยาพร้อมแปลผล เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นหาและรู้จักเข้าใจตนเอง ในด้านลักษณะนิสัย ความสนใจ ความถนัด ค่านิยม ความเครียด เป็นต้น และนำผลการทดสอบมาเป็นข้อมูลในการวางแผนการเรียนและการใช้ชีวิตของตนเองได้อย่างเหมาะสม

 

การช่วยเหลือด้านการเรียนและการใช้ชีวิต

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีหน่วยงานคอยช่วยเหลือนักศึกษาที่พบปัญหาการปรับตัว ปัญหาจากการเรียนและการใช้ชีวิต

ศูนย์ติว (Tutor Center)

"ศูนย์ติว" หรือ Tutor Center ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพทางการเรียนให้กับนักศึกษา เพื่อช่วยให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในการเรียนและมีแนวทางพัฒนาตนเองด้านการเรียน โดยจัดคอร์สพัฒนาทักษะด้านการเรียน การทบทวนรายวิชาโดยพี่ติวเตอร์

ศูนย์ Smile & Smart Center

คือ ระบบดูแลและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ให้มีคุณลักษณะ “เก่ง ดี มีความสุข” โดยส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาเชิงบวกแบบมีส่วนร่วม ให้ “เก่ง ดี มีความสุข” ตลอดการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และมีห้องให้คำปรึกษา ห้อง Working Space สำหรับนักศึกษาพักเพื่อผ่อนคลายระหว่างรอเรียน นัดหมายทำงาน และทบทวนรายวิชา นักศึกษายังสามารถขอรับคำปรึกษาได้จากเครือข่าย Smile & Smart Center ทุกสำนักวิชา

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการและสวัสดิการ (แนะแนว) ส่วนกิจการนักศึกษา
ชั้น 2 อาคารไทรบุรี 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161 โทรศัพท์ 0-7567-3143-8, 0-7567-3161-5 โทรสาร 0-7567-3146