ข่าวการศึกษา

น.ศ. วิศวะฯ มวล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีนักศึกษาสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน คอนกรีตมวลเบา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 การแข่งขัน คอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 (11 th Structural Lightweight Concrete Competition) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 25 – 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมปกเกล้าราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยมีสถาบันระดับอุดมศึกษาเข้าร่วมแข่งขันจากทั่วประเทศ

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิศวกรรมโยธา ที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย นางสาวณิพาพร แก้วคำ นายปาณุพงศ์ พลเดชเดชา นายปิยะ พรหมทองแก้ว นายเจษฎา พัฒน์แก้ว และนายชัยวัฒน์ นวลเกลี้ยง ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ปฏิมาพร สุขมาก อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เป็นที่ปรึกษา โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 คอนกรีตมวลเบา ประเภทคะแนนรวม ได้รับเงินรางวัล 2000 บาทพร้อมโล่รางวัล

การแข่งขันในครั้งนี้ ทุกทีมที่เข้าร่วมแข่นขันจะต้องหล่อคานคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กรูปทรงปริซึมขนาด 15×15×60 ซม. โดยสามารถหล่อตัวอย่างได้ไม่เกิน 5 ชิ้น ซึ่งการทดสอบจะเริ่มขึ้น ภายในระยะเวลาประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากหล่อคอนกรีต จากนั้นจึงแกะตัวอย่างเพื่อนำมาชั่งน้ำหนักและวัดขนาด ในวันทดสอบ โดยคานคอนกรีตมวลเบาเสริมเหล็กรูปทรงปริซึม ต้องมีขนาดคลาดเคลื่อนได้ไม่เกินด้านละ 0.5 ซม. และหน่วยน้ำหนักไม่เกิน 2,000 kg/m3 กรณีที่ขนาดและหน่วยน้ำหนักของตัวอย่างคอนกรีตใดๆ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดจะถือว่าทีมนั้นถูกตัดสิทธิ์ เมื่อผ่านการวัดและชั่งน้ำหนักแล้ว จึงเป็นการกดทดสอบหากำลังของคาน โดยกำลังที่ได้ในแต่ละคานต้องคลาดเคลื่อนได้ไม่เกิน 30% ของค่าเฉลี่ยกำลัง

การแข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 11 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ คอนกรีตมวลเบา ประเภทคะแนนรวม 6 รางวัล และ คอนกรีตมวลเบา ประเภทเบาที่สุด 3 รางวัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนานวัตกรรมคอนกรีตมวลเบา เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในงานคอนกรีตเทคโนโลยี แก่นิสิต/นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีการทำคอนกรีตมวลเบา อีกทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างสถาบันการศึกษาต่าง ๆ อีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP