ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 17/๒๕๕9 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 3 ราย ดังนี้
007 นางสาวสุจิรา จันทนา
011 นางสาวพุมรินทร์ ลือชา
012 นายธีรพล สายหู

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 268 ชั้น 2 อาคารวิชาการ 2 สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP