ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนายช่างเทคนิค ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2560 ตำแหน่งนายช่างเทคนิค ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา (งานบริการโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายผลิตและพัฒนาสื่อการศึกษา) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 6/2560 ลงวันที่ 13 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นายเอกชัย ยกชู
002 นายอนุรักษ์ คงคิด
003 นายณรงค์ฤทธิ์ ฟุ้งเฟื่อง
004 นายสุบัญชา นิลทน

2. การสอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาอังกฤษ : Test of English Abilities

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8)มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาอังกฤษ


TOP