ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 7/๒๕60 ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวปวรพัชร อุมารี
002 นางสาวจิราวรรณ์ จันทบูรณ์
003 นายวงศ์ศักดิ์ ผันผ่อน
004 นายคทาวุธ สมสวัสดิ์
005 นางรัฐวรรณ กูลวงศ์
006 นางสาวพิชชาภัสร์ พัฒกุล
007 นางสาวศศิ รังสีสว่าง
008 นางสาวเสาวนีย์ ตรึกตรอง
009 นางอุษา ไชยเพส

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จ.นครศรีธรรมราช


TOP