ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2017 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย

นักศึกษาและคณาจารย์จากสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเคมีและเคมีประยุกต์ระดับนานาชาติ (Pure and Applied Chemistry International Conference 2017, PACCON 2017) จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ Centra Government Complex Hotel & Convention Centre กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ได้รับเชิญให้บรรยายใน Inorganic Chemistry section หัวข้อ “Coordination Complexes as Molecular Switches: Adventures in Molecular Magnetism” นอกจากนี้ยังมี นางสาวดารุณี เสริฐผล นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานแบบบรรยาย ในหัวข้อ “Solvent control spin crossover in [Fe(qsal-4-OMe)2]NCS.solvent“ “และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ) ร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 5 คน ดังนี้

1. นายยุรฉัตร จันปฐมพงศ์ นำเสนอ บรรยาย ในหัวข้อ “Investigation of Fe(III) spin crossover complexes using X-ray Crystallographic studies” อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด ฮาร์ดิง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

2. นางสาวชนิญญา มากเอียด นำเสนอ โปสเตอร์ ในหัวข้อ “2D-QSAR of Beta-Amino Amide based Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibitors” อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยคือ อาจารย์ ดร. สุริยัน เต็งใหญ่ อาจารย์ประจำสำนักวิชาเภสัชศาสตร์

3. นาวสาวพิบูลย์วรรณ อินสิติ นำเสนอ โปสเตอร์ในหัวข้อ “Synthesis and Characterization of novel [Fe(qsal-X)2]OTs complexes” อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยคือ รองศาสตราจารย์ ดร.เดวิด ฮาร์ดิง และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

4. นางสาววศินี เเซ่ตัน นำเสนอ โปสเตอร์ ในหัวข้อ “Conformers and intramolecular interactions of 6-OHDA in the gas phase” อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์

5. นางสาวเพ็ญนภา ผิวเงิน นำเสนอ โปสเตอร์ ในหัวข้อ “A DFT Study On Molecular Interactions of MPTP and Tyrosine” อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อภิรักษ์ พยัคฆา อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์
TOP