ข่าวทั่วไป

ศูนย์คอมพิวเตอร์พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University)

ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ (Smart University) ภายใต้แนวคิด “การทำงานที่เกื้อหนุนกันอย่างมีความสุข และสร้างภาพลักษณ์ให้กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ 5 กลุ่มได้แก่ ผู้ปกครอง บุคคลทั่วไป นักศึกษา พนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ซึ่งระบบดังกล่าวเป็นระบบจัดการปฏิทินและการแจ้งเตือนต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย จัดการอัลบั้มภาพและวีดิทัศน์ เผยแพร่งานวิจัย และรวบรวมลิงค์น่าสนใจสำหรับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม

ในเบื้องต้น ศูนย์คอมพิวเตอร์นำทีมโดย อาจารย์ ดร.อรรถโส ขำวิจิตร ผู้อำนวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ ดร.เปรมฤดี นุ่นสังข์ คุณนวพร ไชยเสน คุณมานิต จิตต์ประไพย คุณณิรดา เพ็ชรคงทอง และคุณเจนจิรา พุมดวง ได้จัดอบรมการใช้งานระบบให้แก่ผู้แทนจากทุกหน่วยงาน เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งได้รับคำแนะนำและรับทราบข้อมูลการใช้งานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง/เพิ่มเติมระบบ โดยหลังจากนี้จะมีการขยายผลและอบรมให้แก่ผู้ใช้ทั้ง 5 กลุ่มต่อไป

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://drive.google.com/drive/folders/0B37lHe9rcvmVWFFvYzJzanBzZ2s?usp=sharing

TOP