รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อหลักสูตร ป.โท-เอก (บริหารธุรกิจ) ศึกษาศูนย์ฯสุราษฎร์ธานี ถึง 28 ก.พ.60