ข่าวทั่วไป

ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์"

สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ "สำนักวิชาสหเวชศาสตร์" ชิงรางวัลรวม ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

หลักการและเหตุผล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ เนื่องในการก่อตั้งสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อใช้เป็นตราสัญลักษณ์สำหรับการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสาร ทางสื่อ และกิจกรรมต่างๆ ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ต่อไป

หลักเกณฑ์ในการประกวด
๑) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เท่านั้น
๒) ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ๑ คน ส่งได้มากกว่า ๑ ผลงาน
๓) ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษคือ WUSAH และ School of Allied Health Sciences, Walailak University โดยตราสัญลักษณ์ต้องมี 4 สี คือ ส้ม ม่วง ชมพู และ แดงเลือดนก
๔) ตราสัญลักษณ์ (Logo) ต้องสื่อความหมายตามวิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ และค่านิยมร่วมของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดังนี้
วิสัยทัศน์ สหเวชศาสตร์เป็นเลิศสู่สากล
เอกลักษณ์ วิชาชีพโดดเด่น มุ่งเน้นวิจัย รับใช้สังคม
ค่านิยมร่วม
W : Wellness ความมีสุขภาพดี
U : Unity ความสามัคคี กลมเกลียวเป็นหนึ่งเดียว
S : Social Engagement ความสัมพันธ์กับชุมชน สังคม โดยใช้การวิจัยเป็นฐาน
A : Accountability ความรับผิดชอบต่อผลสำเร็จของงาน
H : Health Professional ความเป็นมืออาชีพทางด้านวิชาชีพสุขภาพ
๕) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบ และดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น และผลงานต้องไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน

หลักเกณฑ์ในการส่งผลงานเข้าร่วมประกวด
๑) ส่งผลงานไฟล์ดิจิตอลต้นฉบับของโปรแกรม และไฟล์ภาพในรูปแบบนามสกุล .AI และ .JPG ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๓๐๐ DPI บันทึกใส่ CD จำนวน ๑ แผ่น (ไฟล์ที่ส่งมาต้องสามารถแก้ไขได้)
๒) แต่ละแบบต้องมีคำอธิบายแนวความคิดของสัญลักษณ์ที่ส่งเข้าประกวด รวมถึงชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล์ ที่สามารถติดต่อได้สะดวกของผู้ส่งเข้าประกวด
๓) ตราสัญลักษณ์ (Logo) ที่ชนะการประกวด จะได้เป็นตราสัญลักษณ์ (Logo) ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
๔) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะมี เพียง ๑ ผลงานเท่านั้นที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ และคณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ในการใช้งานจริงต่อไป
๕) ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด ข้อขัดแย้งใดๆ ที่เกิดขึ้นให้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบ

หลักเกณฑ์ในการตัดสิน
รูปแบบตราสัญลักษณ์ต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจำง่าย และสื่อความหมายถึงวิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตราสัญลักษณ์ต้องสามารถนำไปใช้สำหรับประชาสัมพันธ์หรือพิมพ์ในหนังสือได้ และมีหลักเกณฑ์ในการตัดสินดังนี้
๑) การสื่อความหมายตามวิสัยทัศน์เอกลักษณ์ และค่านิยมร่วม ของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์
๒) ความคิดสร้างสรรค์ ความสวยงามและความครบถ้วนขององค์ประกอบ
๓) คะแนนการตัดสินมาจากผลโหวตผ่านทาง Facebook : School of Allied Health Sciences, Walailak University (๔๐%) และ จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (๖๐%)
๔) การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด และจะไม่ส่งคืนผลงานให้เจ้าของผลงานไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย ๒ รางวัลๆละ ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมายเหตุ
๑) หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล
๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดและจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

วิธีการส่งผลงานเข้าประกวด
ส่งผลงานเข้าประกวดด้วยตนเองได้ที่ คุณอารียา ยี่สุ่นทรง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ อาคารวิชาการ ๘ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระยะเวลาในการส่งผลงานเข้าประกวด

ส่งผลงานเข้าประกวด ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

ประกาศผลการตัดสิน ภายในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๙

การติดต่อสอบถาม
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๗๐๓-๔
Facebook : School of Allied Health Sciences, Walailak University

TOP