ม.วลัยลักษณ์ อบรมเกษตรกร ให้ความรู้การจัดการแม่พันธุ์โคอย่างมืออาชีพ