ข่าวทั่วไป

โครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEED…CAMP : ค่ายเมล็ดพันธุ์...สานฝันสู่วลัยลักษณ์)

ส่วนกิจการนักศึกษาโครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (SEED…CAMP : ค่ายเมล็ดพันธุ์...สานฝันสู่วลัยลักษณ์) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ 2560 ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้และกิจกรรมความสัมพันธ์ให้นักเรียนชั้นมัธยมปีที่4 , 5 ในภาคใต้ได้ค้นพบความต้องการตนเองในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา ได้เห็นและประทับใจในศักยภาพด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย และให้หลักสูตรต่างๆ ของทุกสำนักวิชาได้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้ในลักษณะ open house โดยมีกำหนดจัดโครงการดังกล่าว วันที่ 27 – 29 มีนาคม 2560 โดยเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมในโอกาสเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครับปีที่ 25 และ งาน WALAILAK EXPO 2017

โครงการสานฝันเยาวชนสู่รั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
กำหนดการ

TOP