โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย