ข่าวการศึกษา

โครงการจัดตั้งศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมค่ายอาสาพัฒนาฯฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย

ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การบริหารองค์การนักศึกษา และหน่วยกิจกรรมนักศึกษา ในนาม “ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์” (WU Volunteer) ซึ่งเป็นหน่วยอาสาสมัครนักศึกษาแบบบูรณาการ และหน่วยให้ความช่วยเหลือเฉพาะทางโดยนักศึกษา จัดโครงการช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยจัดกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาฯ จำนวน 2 ค่าย ดังนี้

(1) ค่ายอาสาฯ “สานฝัน ปันสุข” วันที่ 20 – 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 (4 วัน 3 คืน) ณ โรงเรียนวัดใหม่ หมู่ที่ 8 บ้านวัดใหม่ ตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

(2) ค่ายอาสาฯ“วลัยลักษณ์..รู้รักชุมชน” วันที่ 6 – 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 (5 วัน 4 คืน) ณ โรงเรียนบ้านเนินธัมมัง หมู่ที่ 5 บ้านเนินธัมมัง ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช


TOP