ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรนิติศาสตร์ สังกัดสำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 3 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 อาจารย์ สาขากฎหมายระหว่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นิติศาสตร์
1) สาขากฎหมายระหว่างประเทศ หรือสาขาที่ใกล้เคียง โดยมีวิทยานิพนธ์
หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยประกอบการสมัคร (ซึ่งต้องไม่ใช่งานวิจัยในชั้นเรียน) หรือ
2) สาขาอื่น ๆ โดยมีผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายระหว่างประเทศ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือมีประสบการณ์การสอนด้านกฎหมายระหว่างประเทศ หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ โดยมีผลงานวิจัยหรือเคยนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ ทั้งนี้ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
- มีผลางานวิชาการในสาขานิติศาสตร์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือมีประสบการณ์ การสอนด้านนิติศาสตร์ หรือมืประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยมีผลงานวิจัยหรือ
เคยนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี-ดีมาก หรือมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทุกทักษะในระดับดี-ดีมาก หรือเคยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จัดฝึกอบรม เป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการในโครงการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีผลงานอื่น ๆ ที่เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นทางด้านนิติศาสตร์

- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและ
คัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

2.2 อาจารย์ สาขากฎหมายเอกชน หรือกฎหมายธุรกิจ จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นิติศาสตร์
1) สาขากฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ หรือสาขาที่ใกล้เคียง โดยมี
วิทยานิพนธ์หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยประกอบการสมัคร (ซึ่งต้องไม่ใช่งานวิจัยในชั้นเรียน) หรือ
2) สาขาอื่น ๆ โดยมีผลงานทางวิชาการด้านกฎหมายเอกชนหรือกฎหมาย
ธุรกิจ ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือมีประสบการณ์การสอนด้านกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเอกชนหรือกฎหมายธุรกิจ โดยมีผลงานวิจัยหรือเคยนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติทั้งนี้ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
- มีผลางานวิชาการในสาขานิติศาสตร์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือมีประสบการณ์ การสอนด้านนิติศาสตร์ หรือมืประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยมีผลงานวิจัยหรือเคยนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี-ดีมาก หรือมีความ
สามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทุกทักษะในระดับดี-ดีมาก หรือเคยเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ จัดฝึกอบรม เป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการในโครงการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีผลงานอื่น ๆ ที่เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นทางด้านนิติศาสตร์
- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง
วันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

2.3 อาจารย์ สาขากฎหมายอาญา หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จำนวน 1 อัตรา
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก นิติศาสตร์
1) สาขากฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือสาขาที่ใกล้เคียง โดยมีวิทยานิพนธ์หรือเอกสารแสดงประสบการณ์ทางด้านงานวิจัยประกอบการสมัคร (ซึ่งต้องไม่ใช่งานวิจัยในชั้นเรียน) หรือ
2) สาขาอื่น ๆ โดยมีผลงานทางวิชาการด้านสาขากฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือมี
ประสบการณ์การสอนด้านกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา หรือมีประสบการณ์ด้านการวิจัยเกี่ยวกับกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาโดยมีผลงานวิจัยหรือเคย
นำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

ทั้งนี้ต้องเป็นปริญญาและสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
- มีผลางานวิชาการในสาขานิติศาสตร์ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือมี ประสบการณ์ การสอนด้านนิติศาสตร์ หรือมืประสบการณ์ด้านการวิจัย โดยมีผลงานวิจัยหรือ
เคยนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ

- มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในระดับดี-ดีมาก หรือมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทุกทักษะในระดับดี-ดีมาก หรือเคยเป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ จัดฝึกอบรม เป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการในโครงการระดับชาติหรือนานาชาติ หรือมีผลงานอื่น ๆ ที่เป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นทางด้านนิติศาสตร์

- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)
ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและคัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ประกอบการบรรจุแต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานได้ โดยมีกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์ คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า) ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
3.2 ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50 ผู้สมัครที่มีผลการเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50 แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25 สามารถสมัครได้โดยต้องนำผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ระบุถึงความ
เชี่ยวชาญในสาขามาแสดงประกอบการพิจารณาด้วย
3.3 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
3.4 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.5 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือน
4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท
4.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ เช่น มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญฯ ประกันภัยอุบัติเหตุ
เงินชดเชย สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.3 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

7. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 – 3 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่
(1) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248
(2) ส่วนการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708
หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ (ภาษาไทย) ได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อม
หลักฐานการสมัครไปที่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

8. การดำเนินการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และสาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ
8.2 ขั้นตอนที่ 2
(1) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี (ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป)
(2) ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

9. การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP