ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานตำแหน่งวิศวกร ศูนย์คอมพิวเตอร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 30/2559 ตำแหน่งวิศกร ศูนย์คอมพิวเตอร์ (ฝ่ายบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาร) จำนวน 1 ราย ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 17 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก

TOP