ข่าวเด่น

ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวดารุณี เสริฐผล นักศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สอบจบปรัชญาดุษฎีบัณฑิต เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งผลสำเร็จนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการวางแผนการเรียน และอาจารย์ที่ปรึกษาที่ช่วยชี้แนะ ทำให้สามารถแก้ไขปัญหาและเดินไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ พร้อมแนะ คนเรามีศักยภาพพอที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ ถ้าเราลงมือทำ การวางแผนล่วงหน้าและการจดสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันเป็นเรื่องสำคัญ

นางสาวดารุณี เป็นชาวจังหวัดร้อยเอ็ด สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเคมีประยุกต์ จากมหาวิทยาลัยรังสิต กรุงเทพมหานคร จากนั้น ได้มาศึกษาระดับปริญญาโทและเอก สาขาเคมี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง และ ศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา ยังมี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา และได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ไปทำงานวิจัยที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 8 เดือน โดยมี Professor Keith S. Murray เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

นางสาวดารุณี ได้เล่าให้ฟังถึงการตัดสินใจมาเรียนระดับบัณฑิตศึกษาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทั้งๆ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า ได้ยินชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาระดับหนึ่ง ประกอบกับได้มีโอกาสพบและพูดคุยกับ รองศาสตราจารย์ ดร. เดวิด ฮาร์ดิง เกี่ยวกับงานวิจัยที่ตนเองนำเสนอในรูปแบบโปสเตอร์ เรื่อง Triply Interpenetrated Three-Dimensional Metal-Organic Coordination Polymers Incorporating Argentophilic (Ag∙∙∙Ag) Interactions of [{Ag(CN)2}2Mn(2,2'-bipy)] ในงานประชุมวิชาการนานาชาติ Pure and Applied Chemistry International Conference 2010 ที่จังหวัดอุบลราชธานี หลังจากที่ได้พูดคุยกัน ทำให้มีความสนใจที่จะเรียนต่อปริญญาโทกับอาจารย์เดวิด เพราะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีและเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติอีกด้วย ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้เรียนและฝึกภาษาอังกฤษควบคู่กันไป

เมื่อมาเรียนที่วลัยลักษณ์ นางสาวดารุณี ก็พบว่า ที่นี่มีอาจารย์ที่มีคุณภาพมาก ทั้งด้านความรู้ที่มีความลุ่มลึกในสาขาที่แต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญและทักษะทางด้านภาษาที่ทำให้มีโอกาสได้ฝึกฝนตลอดเวลาทั้งการพูดและการเขียน ที่สำคัญให้ความใส่ใจและติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนและการทำวิจัยของนักศึกษา ทำให้การเรียนมีความก้าวหน้าตามลำดับ มีอุปกรณ์และเครื่องมือต่างๆ ที่สามารถฝึกใช้ได้ด้วยตัวเอง พร้อมห้องปฏิบัติการที่ใหม่และทันสมัยที่สนับสนุนการทำงานวิจัยให้บรรลุผล รวมถึงมีห้องสมุดที่สวยงามและมีตำราและสารสนเทศต่างๆ ให้ศึกษาค้นคว้าจำนวนมาก ส่วนสถานที่โดยรวมมีบรรยากาศดี มีความเป็นธรรมชาติ การจราจรไม่แออัด ทำให้มีเวลาเพิ่มขึ้นในแต่ละวันในการเรียนรู้และทำกิจกรรมต่างๆ ซึ่งปัยจัยเหล่านี้เหมาะแก่การศึกษาต่อเป็นอย่างมาก

ส่วนแนวทางด้านการเรียน นางสาวดารุณี เล่าว่า การเรียนปริญญาโทหรือปริญญาเอกนั้น ได้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยการวางแผนและแบ่งเวลาสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวัน ทำให้เราทราบว่า จะต้องทำอะไรบ้าง ทั้งเรื่องเรียน การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี และการพบปะพูดคุยกับเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาหารือทั้งเรื่องเรียนและปัญหาส่วนตัว ที่อยากจะฝากไว้ในเบื้องต้นตรงนี้สำหรับผู้ที่ตั้งใจศึกษาต่อ คือ “Actions speak louder than words การกระทำเสียงดังกว่าคำพูด” เพราะถ้าเราวางแผนอย่างดี แต่ไม่ลงมือทำ ก็ไม่มีประโยชน์ ดังนั้นต้องลงมือทำทันที โดยที่ไม่มีคำว่า “เดี๋ยว” แต่เดี๋ยวที่เราจะใช้ได้คือ “เดี๋ยวนี้เท่านั้น” นอกจากนี้ จะต้องเรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองตลอดเวลา พยายามอ่านและคิดวิเคราะห์ด้วยตัวเอง ถ้าไม่เข้าใจก็ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ช่วยชี้แนะ ทำให้เราแก้ไขปัญหาและเดินไปสู่เป้าหมายได้สำเร็จ

ด้วยความพร้อมของอุปกรณ์และห้องปฎิบัติการที่ใหม่และทันสมัย มีฟังชั่นการใช้งานที่เหมาะสม ทำให้การทำงานวิจัยเป็นไปได้ด้วยดี ขณะเดียวกัน นางสาวดารุณี ก็ได้รับทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ไปทำวิจัยที่ Monash University ประเทศออสเตรเลีย เป็นเวลา 8 เดือน ทำให้ได้ความรู้และมีโอกาสใช้เครื่องมีอต่างๆ ที่ไม่มีในประเทศไทยในการทำแล็บ ซึ่งสามารถนำมาปรับใช้ได้ในงานวิจัยที่ทำอยู่ นอกจากนั้นยังได้เรียนรู้งานวิจัยที่นักวิจัยต่างประเทศทำ การเข้าร่วมนำเสนองานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่อง A simple Schiff base for spin crossover and single-ion magnets (SIM) ในงานประชุมวิชาการ Inorganic Chemistry Symposium, RACI Victorian Branch Monash University ทำให้ได้เห็นการนำเสนองานและการถามตอบ ซึ่งเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ที่สามารถนำมาใช้ได้ในอนาคต นอกจากนั้น ยังได้เพื่อนจากประเทศต่างๆ ทำให้มีโอกาสได้เรียนรู้วัฒนธรรม อาหารและภาษาของชาตินั้นๆ และท่องเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆ ซึ่งเป็นการเปิดโลกทัศน์และมุมมมองให้กับชีวิตอีกด้วย

นอกจากนี้ นางสาวดารุณี ยังมีโอกาสได้ไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แบบปากเปล่า (Oral Presentation) จำนวน 6 เรื่อง โดยได้รับรางวัล The best Oral presentation ในการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference 2016 (PACCON) และแบบโปสเตอร์ (Poster) จำนวน 9 เรื่อง ทั้งยังได้ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารนานาชาติ จำนวน 6 เรื่อง และกำลังรอตีพิมพ์อีก จำนวน 2 เรื่อง ด้วยความสำเร็จที่ได้รับในวันนี้ คือ ได้เรียนจบการศึกษาระดับปริญญาเอกและได้รับประสบการณ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ไม่ว่า จะเป็นการเรียน การทำวิจัย และการได้ท่องเที่ยวไปในโลกกว้าง เนื่องจากการได้ทำสิ่งต่างๆ ด้วยความสุขและสนุกที่จะทำ ส่งผลให้สิ่งที่ทำนั้นออกมาดี นางสาวดารุณี จึงอยากจะฝากรุ่นน้องว่า เราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนและเดินไปหาเป้าหมายนั้นด้วยความตั้งใจ พี่เชื่อว่า คนเรามีศักยภาพพอที่จะทำสิ่งต่างๆ ให้สำเร็จได้ ถ้าเราลงมือทำ การวางแผนล่วงหน้าและการจดสิ่งที่ต้องทำในแต่ละวันก็มีความสำคัญไม่แพ้กัน ที่สำคัญถ้าเราอยากเก่งสิ่งไหน เราต้องให้เวลากับสิ่งนั้นให้มากๆ ฝึกฝนและพยายามทำสิ่งนั้นบ่อยๆ เราก็จะสามารถทำมันได้ในที่สุด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเรียนหรือเรื่องภาษา ซึ่งมีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก รวมทั้งการทำงานแบบฉลาด (work smart) โดยใช้เวลาน้อยแต่มีประสิทธิภาพ

ในตอนท้าย นางสาวดารุณี บอกว่า ความสำเร็จเล็กๆน้อยๆ ในแต่ละวัน ทำให้เรามีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันนี้และมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ จึงรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเอง อาจารย์และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประวัติและผลงาน
รายละเอียดหลักสูตร www.chemistrywu.comสมพร อิสรไกรศีล เรียบเรียง

TOP