ดารุณี เสริฐผล : การวางแผนจะทำให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้