ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2560 ตำแหน่งนักวิชาการ โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 8/2560 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวศศิธร เลาหกุล
002 นางสาวเนตรนฎา นิลชะเอม
003 นายอดิสรณ์ คำสง
004 นางสาวขนิษฐา ดือแระ
005 นางสาวนุชนาฎ สุขแก้ว

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร ชั้น 2
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- เวลา 13.00-14.00 น. สอบข้อเขียน (แปลข่าว และร่างสุนทรพจน์)
- เวลา 14.00-16.00 น. สอบสัมภาษณ์


TOP