ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” เพื่อส่งต่อผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรม