ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมภาคีเครือข่าย จัดงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” เพื่อส่งต่อผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช ศูนย์อำนวยการและประสานการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช จัดงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนสนองพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้สามารถกลับมาเป็นแหล่งผลิตทางเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน

โอกาสนี้ นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นางสาววาริน ชิณวงศ์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

นายดนัย เจียมวิเศษสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวว่า ขอชื่นชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ร่วมกันจัดงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” เพื่อเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยที่ดำเนินการในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ตลอดจนสนองพระราชดำริในการพัฒนาและฟื้นฟูศักยภาพของพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้สามารถกลับมาเป็นแหล่งผลิตทางเกษตรที่อุดมสมบูรณ์และชุมชนสามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างยั่งยืน และเป็นพื้นฐานการสร้างสังคมที่ผาสุกร่มเย็นของภาคใต้ต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยได้ดำเนินโครงการวิจัยและพัฒนาไว้ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการยุทธศาสตร์ข้าวภาคใต้ การจัดการน้ำ การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำ การปรับตัวด้านอาชีพของชุมชน เป็นต้น ซึ่งมหาวิทยาลัยฯได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ มาด้วยดีตลอด ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องพันธุ์ข้าวพื้นเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในของดีลุ่มน้ำปากพนัง มีการสร้างนวัตกรรมหลายชิ้นที่พร้อมเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาข้าวพันธุ์พื้นเมืองได้ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ

ดังนั้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการส่งต่อผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้จัดงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” ขึ้นระหว่างวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราชสำหรับกิจกรรมในงานประกอบด้วย การสาธิตการประกอบอาชีพจากลุ่มน้ำปากพนัง การเสวนาทางวิชาการ ภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมและอนาคตเข้าพันธุ์พื้นเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช” และการบรรยายในหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาแบรนด์แซมดินมุ่งเน้นสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับข้าว” การบรรยายพิเศษจากคุณภูดิน รักษ์รงค์ เจ้าของรางวัล OTOP ระดับประเทศ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากโครงการวิจัยเพื่อชุมชน จำนวน 4 ผลงาน คือ เครื่องอบข้าวเปลือกด้วยไมโครเวฟผสมลมร้อน การพัฒนา Application เชื่อมโยงกับระบบ Smart Farming ในนาข้าวอินทรีย์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวพันธุ์พื้นเมืองนครศรีธรรมราช และการพัฒนาชาต้นข้าวอ่อนชนิดผงพร้อมชง รวมทั้งการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีจากลุ่มน้ำปากพนัง

นอกจากนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ให้เกียรติมอบรางวัลผู้ชนะการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์ข้าวพื้นเมืองแก่นักศึกษาสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายจักรพันธ์ เบญจวิญญู รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายฐปธน เฉลิมพนาพันธ์ และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นางสาวกชพร รูปปัจจัยข่าว/ภาพ โดย นางสาวชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP