ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 1 อัตรา   ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 7/2560  ลงวันที่ 24 มกราคม 2560 นั้น 

 

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้  

 

1. รายชื่อ 

001  นางสาวเยาวลักษณ์  ทองมิตร

002  นางสาวชนกมลย์  คงยก

003  นางสาวปานฟ้า  พรหมแก้ว

004  นางสาวบุษรา  คงเพ็ชร

006  นางสาวนาฎนรา  ช่วยสถิตย์

007  นายภูชิสส์  สายทอง

008  นางสาวฐิติมา  สีขาว

009  นางสาวเกศวลีณ์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต

010  นางสาวกนกวรรณ  คำรณ

001  นางสาวพรอนงค์  หมวกแก้ว

012  นายนาที  สาคร

013  นางสาวรติยา  ก้องก่ำ

014  นางสาวกณิกนันต์  จันทร์ประดิษฐ์

015  นางสาวณัฐกานต์  ล้อมคง

016  นายปรุงภัณฑ์  พันธรักษ์

017  นางสาวกรองแก้ว  มณีฉาย

018  นางสาวสรีนา  นาเอก

102  นางสาวดิษย์ลดา  จีนใหม่

103  นางสาวจันทิรา  เพชรสุด

104  นางสาวอนงค์ลักษณ์  ถวัลย์ภิยโย

105  นางสาวปัทมา  จิตตพันธ์ 

 

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป  ดังนี้

     (1) วิชาคอมพิวเตอร์  : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office 2010  (MS Word, MS Excel และ  MS PowerPoint)

   (2) วิชาภาษาไทย  : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ  และเขียนบทความ

 

 

3. กำหนดการสอบ    

          วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560  ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1  อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  จ.นครศรีธรรมราช

         - 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์ 

         - 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย

 


TOP