ข่าวทั่วไป

เรียนรู้แบบเต็มอิ่ม ในค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ

เมื่อวันที่ ๑๐-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ กำหนดจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถาน เรียนรู้วัฒนธรรม และธรรมชาติ ครั้งที่ ๑๒ สนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ณ จังหวัดตรัง โดยมีเยาวชนทั่วภาคใต้เข้าร่วมกิจกรรม ๑๒๐ คน ซึ่งผ่านกิจกรรมฐานการเรียนรู้ ๗ ฐานการเรียนรู้ ดังนี้ ฐานการเรียนรู้ที่ ๑ บุคคลสำคัญคู่เมืองตรัง ณ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตรัง ฐานการเรียนรู้ที่ ๒ บุคคลสำคัญคู่เมืองตรัง ณ พิพิธภัณฑ์พระยารัษฎา ฐานการเรียนรู้ที่ ๓ เรียนรู้ประวัติศาสตร์เมืองตรัง...ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกีส ณ สถานีรถไฟกันตัง และแหล่งชุมชนโบราณย่านถนนกันตัง จังหวัดตรัง ฐานการเรียนรู้ที่ ๔ คววามหลากหลายทางชีวภาพและพรรณไม้ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ฐานการเรียนรู้ที่ ๕ ศึกษาการแกะสลักไม้เทพทาโร : ภูมิปัญญางานศิลป์คู่เมืองตรัง ฐานการเรียนรู้ที่ ๖ เรียนรู้ธรณีวิทยา : ตระการต้าถเขากอบ และฐานการเรียนรู้ที่ ๗ บทบาทของเยาวชนกับการอนุรักษ์โบราณสถานและทรัพยากรธรรมชาติ

ทั้งนี้ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นวันปิดค่ายเยาวชนรักษ์โบราณสถานฯ ได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล กล่าวให้โอวาทและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP