ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 22/2559 ตำแหน่งนักวิชาการ สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ จำนวน 4 ราย ดังนี้

001 นางสาวอดีละห์ สาและ
002 นางสาวฐิติมา สีขาว
004 นางสาวปานฟ้า พรหมแก้ว
005 นางสาวกิ่งฟ้า ปานแก้ว

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

อนึ่งผู้มีสิทธิ์สอบหากไม่มาสอบตามกำหนดการดังกล่าวถือว่าสละสิทธิ์สอบ

TOP