ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ  ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชา

สหเวชศาสตร์ จำนวน 9 อัตรา  ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

                ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

 

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจุลทรรศนศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/

  พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ      หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับ

  ปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติ

  ให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย

- ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 

  และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ

- มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับจุลทรรศนศาสตร์

  คลินิก (การตรวจปัสสาวะและสารน้ำในร่างกาย)/เทคนิคการแพทย์

  ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก (การตรวจปัสสาวะและ

  สารน้ำในร่างกาย)/เทคนิคการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง

  วันสมัคร)  คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

  ประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา

  ระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

  จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการ

  เรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

            ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผล

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่

 เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ  (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและ

 คัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ  ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

 TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ประกอบการบรรจุ

 แต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานได้ โดยมีกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม

 ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์ คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า

 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า)   ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบ

 ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

 

2.2 ตำแหน่งที่ 2 อาจารย์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจุลชีววิทยาคลินิก/เทคนิคการแพทย์/

  พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ     หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับ

  ปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติ

  ให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย

- ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 

  และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ

- มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาจุลชีววิทยา

  คลินิก/เทคนิคการแพทย์   ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านสาขาจุลชีววิทยาคลินิก/

  เทคนิคการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง

  วันสมัคร)  คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

  ประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา

  ระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

  จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการ

  เรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

            ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผล

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่

 เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ  (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและ

 คัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ  ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

 TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ประกอบการบรรจุ

 แต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานได้ โดยมีกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม

 ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์ คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า

 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า)   ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบ

 ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

 

2.3 ตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา เอก สาขาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิด/เทคนิค

  การแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ  หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับ

  ปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติ

  ให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัย

- ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 

  และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ

- มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิทยาศาสตร์

  การบริการโลหิต/เทคนิคการแพทย์   ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์การ

  บริการโลหิต/เทคนิคการแพทย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง

  วันสมัคร)  คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

  ประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา

  ระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

  จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการ

  เรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

            ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผล

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่

 เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ  (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและ

 คัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ  ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

 TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ประกอบการบรรจุ

 แต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานได้ โดยมีกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม

 ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์ คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า

 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า)   ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบ

 ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

 

2.4 ตำแหน่งที่ 4 อาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ/

  เทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ  หรือกำลังศึกษา

  อยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับ

  การอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับ

  มหาวิทยาลัย

- ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 

  และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ

- มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริหาร

  จัดการ/ชีวารสนเทศ/กฎหมายวิชีพ/เทคนิคการแพทย์    ทำวิจัยหรือพัฒนางาน

  ด้านการบริหารจัดการ/ชีวสารสนเทศ/เทคนิคการแพทย์   การบริหารจัดการห้อง

  ปฏิบัติการทางการแพทย์    และการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน/สหวิชาชีพ 

  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง

  วันสมัคร)  คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

  ประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา

  ระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

  จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการ

  เรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

            ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผล

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่

 เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ  (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและ

 คัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ  ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

 TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ประกอบการบรรจุ

 แต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานได้ โดยมีกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม

 ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์ คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า

 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า)   ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบ

 ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

 

2.5 ตำแหน่งที่ 5 อาจารย์  สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  จำนวน 2 อัตรา 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์/วิทยาศาสตร์

  สุขภาพอื่น ๆ    หรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาเอกในสาขาดังกล่าวและใกล้

  สำเร็จการศึกษาโดยจะต้องได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

  ก่อนวันรายงานตัวเข้าปฏิบัติงานกับ  มหาวิทยาลัย

- ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ 

  และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก 

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่ยังไม่หมดอายุ

- มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสาขาเคมีคลินิก/

  เทคนิคการแพทย์    ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านสาขาเคมีคลินิก/เทคนิคการแพทย์

  และการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง

  วันสมัคร)  คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

  ประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา

  ระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

  จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการ

  เรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

            ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผล

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่

 เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ  (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและ

 คัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ  ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

 TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ประกอบการบรรจุ

 แต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานได้ โดยมีกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม

 ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์ คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า

 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า)   ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบ

 ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

 

2.6 ตำแหน่งที่ 6 อาจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์  จำนวน 1 อัตรา 

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาเทคนิคการแพทย์/พยาธิวิทยาคลินิก/

  วิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ/แพทยศาสตรบัณฑิต 

      กรณีที่สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต  ต้องสามารถศึกษาระดับปริญญาเอก

  สาขาชีวเวชศาสตร์ แผนการศึกษา แบบ 1.1 เน้นวิจัย และต้องมีผลงานวิจัยตีพิมพ์

  ในวารสารระดับนานาชาติ (ISI) เป็นที่ยอมรับในระยะเวลา 5 ปี 

- ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์   และ/หรือ

  แพทยศาสตรบัณฑิต   และไม่มีผลการเรียนเกรด F ในวิชาหลัก

- กรณีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกต้องมีใบประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ 

- มีประสบการณ์การสอนหรือเป็นวิทยากรในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพยาธิวิทยาคลินิก/

  เทคนิคการแพทย์   ทำวิจัยหรือพัฒนางานด้านพยาธิวิทยาคลินิก/เทคนิคการแพทย์

  หรือบริหารจัดการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึง

  วันสมัคร)  คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน  หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

  ประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ  หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษา

  ระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

  จากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการ

  เรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ) 

            ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการบรรจุเป็นพนักงานต้องมีผล

 คะแนนสอบภาษาอังกฤษ  TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่

 เทียบเท่าประกอบการเรียกบรรจุ  (ยกเว้นในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและ

 คัดเลือกเห็นว่ามีความจำเป็นในการรับเข้าบรรจุ  ให้ยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษ

 TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า ประกอบการบรรจุ

 แต่งตั้งเข้าเป็นพนักงานได้ โดยมีกำหนดภายในระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่ม

 ปฏิบัติงานกับมหาวิทยาลัยจะต้องยื่นผลคะแนนตามเกณฑ์ คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า

 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า)   ในกรณีที่ไม่สามารถยื่นผลคะแนนสอบ

 ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดได้ถือว่าไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติงาน

 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ 

       3.1  ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

                -  มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด

                -  มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ

                -  มีประสบการณ์การทำงานในห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ 

      3.2  ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50   ผู้สมัครที่มีผลการเฉลี่ยต่ำกว่า 3.50  แต่ไม่ต่ำกว่า 3.25  สามารถสมัครได้โดยต้องนำผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัยที่ระบุถึงความเชี่ยวชาญในสาขามาแสดงประกอบการพิจารณาด้วย

      3.3  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้

      3.4  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

      3.5  เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ  ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4.  อัตราเงินเดือน 

      4.1  วุฒิปริญญาเอก  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท

      4.2  วุฒิปริญญาโท   อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท

     ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา  ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

5.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล

 สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ  เช่น  มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ   ค่าเล่าเรียนบุตร   ค่ารักษาพยาบาล  ค่าทำขวัญฯ  ประกันภัยอุบัติเหตุ   เงินชดเชย  สหกรณ์ออมทรัพย์  โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์  เครื่องราชอิสริยาภรณ์  

เป็นต้น

 

6.  เอกสารและหลักฐานการสมัคร

       6.1  ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน  จำนวน 1 รูป

      6.2  สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร  และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป  จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

      6.3  สำเนาใบประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์

      6.4  สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ  จำนวน 1 ฉบับ 

      6.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว  จำนวน 1 ฉบับ

      6.6  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ

      6.7  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น  ใบทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  เป็นต้น   จำนวน 1 ฉบับ

      6.8  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ

     ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ   หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

7.  การสมัคร

 ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 – 17 มีนาคม 2560   ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่

 (1)  หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19   เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)

ถนนพหลโยธิน  แขวงสามเสนใน  เขตพญาไท  กรุงเทพฯ   10400

โทร. 0-2298-0244-5  โทรสาร 0-2298-0248

 (2)  ส่วนการเจ้าหน้าที่  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์    222  ตำบลไทยบุรี  อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160

โทร. 0-7567-3704   โทรสาร 0-7567-3708

 หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง  สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้โดย download  ใบสมัครพนักงานสายวิชาการ (ภาษาไทย) ได้ที่   http://dp2.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่  อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

 222  ตำบลไทยบุรี   อำเภอท่าศาลา  จังหวัดนครศรีธรรมราช   80160

 วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

 

8.  การดำเนินการคัดเลือก

               มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้

 8.1  ขั้นตอนที่ 1  พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา  ผลการศึกษา  ประสบการณ์  ผลงานทางวิชาการ และ

สาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ    

 8.2  ขั้นตอนที่ 2

        (1)  เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว  กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการที่เชี่ยวชาญหรือสนใจในเวลา 10 นาที    เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ  การถ่ายทอดความรู้   ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี  (ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด  อาจพิจารณายกเว้นไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป)

        (2)  ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น  ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ  ความตั้งใจจริง  การแสดงออก  มนุษยสัมพันธ์  และบุคลิกภาพอื่น ๆ  เป็นต้น

 

9.  การประกาศผลการคัดเลือก  

 มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ  กำหนดการสอบ  และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย  

 

10.  เงื่อนไขอื่น ๆ 

       10.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น

       10.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้    มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ   และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม

       10.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ  ในภายหลังตามความเหมาะสมได้

       10.4  การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

 

 

 

 


TOP