ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ สกว. จัดกิจกรรมพัฒนากรอบโจทย์วิจัย เพื่อจัดทำร่างประกาศทุนวิจัยเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ “การสร้างความมั่นคงทางอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง”