ข่าวการศึกษา

คณบดีสำนักวิชาการจัดการเยี่ยมนักศึกษาและผู้ประกอบการโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานเมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕60 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ เดินทางไปเยี่ยมนักศึกษาและผู้บริหารโรงแรมและสถานประกอบการท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning: WBL) รุ่นที่ 4 ในภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา รับฟังข้อเสนอแนะในการพัฒนาศักยภาพ ทักษะวิชาชีพ และประสบการณ์ทำงานของนักศึกษาให้สอดคล้องกับต้องการขององค์กรผู้ใช้บัณฑิตร่วมกัน

จากการได้พูดคุยกับผู้บริหารของสถานประกอบการที่เกาะสมุย ได้แก่ Nora Hotels & Resorts, Fairhouse Hotel Group, Amari & Ozo Samui, Southeast Asia International Holidays, Newstar Beach Resort, Lamai Wanta Beach Resort, STS Samui Leisure และ Glory Worldwide Travel ได้ข้อสรุปและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการยกระดับและพัฒนาโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รวมทั้งโอกาสที่จะนำไปสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาทรัพยารมนุษย์ทางด้านการท่องเที่ยวและการบริการอย่างยั่งยืนร่วมกันในอนาคต นอกจากนี้ คณบดีสำนักวิชาการจัดการได้มีโอกาสไปเยี่ยมคารวะและขอบคุณอาจารย์ ดร. จันทร์พร ช่วงโชติ คณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ที่ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการในปีนี้

อนึ่ง สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ได้ส่งนักศึกษาจำนวน ๙๘ คน ไปปฏิบัติงานใน ๓๓ สถานประกอบการในพื้นที่เกาะสมุย ภายใต้โครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ ๔ โดยกำหนดให้มีการสรุปผลการดำเนินงานและพิธีปิดเพื่อขอบคุณนักศึกษาและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรม Newstar Beach Resort

ประมวลภาพ

TOP