คณบดีสำนักวิชาการจัดการเยี่ยมนักศึกษาและผู้ประกอบการโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน