ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop: "How to make an effective research presentation in English"

ส่วนวิเทศสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม Workshop: "How to make an effective research presentation in English" ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารศูนย์บรรณสารฯ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ธีรพงษ์ บัวหล้า จากภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากร

กิจกรรม Workshop จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เรื่องการนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้น่าสนใจและมีประสิทธิภาพสำหรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติทั้งระดับ ป.ตรีและบัณฑิตศึกษา คณาจารย์และพนักงานที่สนใจเข้าร่วม กิจกรรมจะประกอบด้วยการบรรยาย 1 ชม. จากนั้นจะให้ผู้เข้าร่วมฝึกนำเสนอผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ บทความ หรือโครงร่างวิทยานิพนธ์ ฯ ในรูปแบบ PPT โดยนำเสนอคนละ 10 นาที และรับ Feedback จากวิทยากรเพื่อนำไปพัฒนาการนำเสนออีก 10 นาที ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจะดำเนินการด้วยภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อสนับสนุนการฝึกฝนและเพิ่มพูนทักษะทางด้านภาษาของนักศึกษา มวล.

ผู้สนใจเข้าร่วมสามารถแจ้งชื่อได้ที่ส่วนวิเทศสัมพันธ์ โทร 3762, 3768 ภายในวันที่ 10 มี.ค. 60 และส่ง ไฟล์ PowerPoint ที่จะใช้นำเสนอในวัน Workshop มายัง tsukanla@yahoo.com ก่อนวันที่ 10 มี.ค. 60 และผู้เข้าร่วมจะต้องเตรียมพร้อมในการนำเสนอเพื่อรับ Feedback ในวันดังกล่าวด้วย

TOP