นักวิชาการจากญี่ปุ่น มาเลเซีย และจอร์แดน ตีพิมพ์บทความพิเศษใน Walailak J Sci & Tech เรื่องข้อพึงระวังในการร่วมประชุมวิชาการ