ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (YSC 2017)เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์บริการวิชาการ ซึ่งเป็นหน่วยประสานงานการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์ส่วนภูมิภาค (ภาคใต้) ได้จัดกิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงาน ในงานโครงการการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (Young Scientist Competition 2017: YSC 2017) โดยนักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกในรอบข้อเสนอโครงงานและรับทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2559 ณ อาคารวิจัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 32 โครงงานจาก 14 โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้โดยแบ่งเป็นสาขาต่างๆ ดังนี้

1. โครงงานสาขาวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 10 โครงงาน

2. โครงงานสาขาพลังงานและวิศวกรรมขนส่ง จำนวน 1 โครงงาน

3. โครงงานสาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์ จำนวน 2 โครงงาน

4. โครงงานสาขาคณิตศาสตร์ จำนวน 3 โครงงาน

5. โครงงานสาขาเคมี จำนวน 4 โครงงาน

6. โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์พืช จำนวน 8 โครงงาน

7. โครงงานสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม จำนวน 4 โครงงาน

กิจกรรมการประกวดรอบผลงานโครงงานจัดขึ้น ณ โถงกลาง ชั้น 1 อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดแสดงผลงานการพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ การนำเสนอโปสเตอร์ ตลอดจนการนำเสนอปากเปล่าของนักเรียนผู้พัฒนาโครงงานต่อคณะกรรมการตัดสินการประกวดโครงงาน ซึ่งผลการตัดสินในรอบผลงานโครงงานในครั้งนี้มีโครงงานที่ได้รับ ทุนสนับสนุนจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 โครงงาน และโครงงานที่ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อพัฒนาโครงงานวิทยาศาสตร์และเป็นตัวแทนภาคใต้เข้าร่วมประกวดการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ ภายใต้งาน “มหกรรมประกวดเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16”  (The Sixteenth Thailand IT Contest Festival 2017) ระหว่าง วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-19.00 น. ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โครงงาน

โดยในการประกวดรอบชิงชนะเลิศจะเป็นการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยไปเข้าร่วมการประกวดในงาน Intel International Science and Engineering Fair (Intel ISEF) ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

รายชื่อโครงงานที่ผ่านการพิจารณารอบนำเสนอผลงาน

ประมวลภาพ

TOP