ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ลานเพลินตา ด้านหน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในฐานะเอกอัครศิลปิน และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้าหญิงแห่งศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทั้งสองพระองค์ ได้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา รวมทั้งสร้างสีสันและบรรยากาศ ในงาน “งานวลัยลักษณ์เอ็กซ์โป ๒๕๖๐” ซึ่งเปิดโอกาสให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้มีเวทีในการแสดงออกและมีส่วนในการอนุรักษ์เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งต่อไป

๑. ประเภทการประกวด
๑) ประเภทที่ ๑ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๒) ประเภทที่ ๒ ลูกทุ่งชาย/ ลูกทุ่งหญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป

๒. วัน เวลา และสถานที่ประกวด
๑) วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๑ เมษายน ๒๕๖๐
๒) เวลาในการประกวด ๑๔.๐๐ – ๒๔.๐๐ น.
๓) สถานที่ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๓. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
๑) มีความซื่อสัตย์และมีน้ำใจนักกีฬา รวมทั้งมีมารยาทอันดีในการแสดงออก
๒) ข้อตกลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการการจัดการประกวด ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นอันยุติ
๓) ผู้เข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มาก่อน
๔) ไม่เป็นนักร้องอาชีพหรือเคยมีอัลบั้มเพลงจำหน่ายเป็นของตัวเอง

๔. เพลงที่ใช้ในการประกวด
๑) ผู้เข้าประกวดจะต้องร้องเพลงประเภทเพลงไทยลูกทุ่ง รอบคัดเลือก กำหนดให้ใช้บทเพลง พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช และรอบชิงชนะเลิศ กำหนดให้ใช้เพลงลูกทุ่งที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
๒) ผู้เข้าประกวดจะต้องแจ้งชื่อเพลงที่จะใช้ประกวดในรอบคัดเลือกและรอบชิงชนะเลิศให้ชัดเจน
๓) ผู้เข้าประกวดเตรียมซาวด์ดนตรีมาในรูปแบบซีดี ด้วยระบบออดิโอ โดยแยกเพลงที่ใช้ประกวดรอบตัดสินและรอบคัดเลือกมาอย่างละ ๑ แผ่น พร้อมเขียนรายละเอียดของเพลง พร้อมชื่อผู้ประกวดไว้บนแผ่นซีดีให้ชัดเจน (ผู้เข้าประกวดควรเตรียมแผ่นซีดีเพลงสำรองมาด้วย เผื่อกรณีเกิดความผิดพลาดทางเทคนิค)

๕. ขั้นตอนการประกวด
๑) ผู้เข้าประกวดมารายงานตัว พร้อมส่งแผ่นซีดีเพลงที่ใช้ประกวดให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนถึงเวลาประกวดอย่างน้อย ๓๐ นาที
๒) จับฉลาก เพื่อจัดลำดับหมายเลขการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
๓) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งแบ่งเป็น ๒ รอบ คือ รอบคัดเลือกและรอบตัดสิน โดยรอบคัดเลือก จะคัดเลือกผู้ผ่านเข้ารอบประเภทละ ๕ คน เพื่อเข้าชิงรางวัลในรอบตัดสินต่อไป
๔) อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดแต่งกายตามความเหมาะสมกับเนื้อหาของเพลงโดยไม่ขัดต่อประเพณีและศีลธรรมอันดีงาม

๖. การรับสมัคร
๑) เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐
๒) สอบถามรายละเอียดได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒๒๒ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

Website: http://cultural.wu.ac.th/ E-mail: cultural.wu@gmail.com
ติดต่อ คุณวิลาวัณย์ วิชัยดิษฐ
โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗

๗. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
๑) ใบสมัครที่กรอกครบถ้วนสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
๒) สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรนักเรียนนักศึกษา ๑ ชุด
๓) ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ในการสมัคร

๘. เกณฑ์การตัดสิน
๑) เกณฑ์การตัดสินการประกวด
๑. น้ำเสียงไพเราะ ๓๐ คะแนน
๒. ความถูกต้องของทำนอง/ จังหวะ ๓๐ คะแนน
๓. การออกเสียงถูกต้องตามอักขรวิธี ๑๐ คะแนน
๔. การแสดงออกเหมาะสม ๑๐ คะแนน
๕. การแสดงออกทางอารมณ์เพลง ๑๐ คะแนน
๖. การแต่งกาย ๑๐ คะแนน
คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

๒) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

๙. รางวัลสำหรับผู้เข้าประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
ประเภท ลูกทุ่งชาย เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง เยาวชนอายุไม่เกิน ๑๖ ปี
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งชาย อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

ประเภท ลูกทุ่งหญิง อายุ ๑๗ ปี ขึ้นไป
๑) รางวัลชนะเลิศ รับรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพร้อมเงินรางวัลจำนวน ๗,๐๐๐ บาท
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รับถ้วยรางวัลจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ พร้อมเงินรางวัล จำนวน ๕,๐๐๐ บาท
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัลจำนวน ๓,๐๐๐ บาท
๔) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๑ ได้รับเกียรติบัตรจากได้รับเกียรติบัตรจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท
๕) รางวัลชมเชย อันดับที่ ๒ ได้รับเกียรติบัตรจากผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท

ใบสมัครออนไลน์


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP