ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมและดูงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้าศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาทรัพย์สิน เยี่ยมชมและดูงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ดร.จารุวรรณ พลอยดวงรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง ชั้น 6 สำนักงานอธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีแผนจะจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติ เพื่อผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพให้ก้าวไปสู่การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย การเยี่ยมชมและดูงาน ณ โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า ซึ่งเป็นโรงเรียนต้นแบบสายวิทยาศาสตร์ที่จัดการเรียนการสอนด้วยภาษาอังกฤษ การได้ปรึกษาพูดคุยถึงแนวทางในการจัดตั้ง การดำเนินงาน ตลอดจนการเยี่ยมชมอาคารเรียนชั่วคราวซึ่งมีห้องเรียนและห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ทันสมัย มีสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอย่างครบครัน จึงเป็นประโยชน์ยิ่งต่อการวางแผนพัฒนาการจัดตั้งโรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยรักษาการแทนอธิการบดี ได้หารือถึงความร่วมมือที่จะให้โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า เป็นโรงเรียนพี่เลี้ยงให้กับโรงเรียนสาธิตินานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลประกอบการพิจารณาจัดตั้งอีกด้วย

โรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า (King Mongkut’s International Demonstration School-KMIDS) เป็นโรงเรียนในสังกัดวิทยาลัยวิจัยนวัตกรรมทางการศึกษา ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นโรงเรียนต้นแบบสำหรับผลิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่มีคุณภาพ เข้าศึกษาต่อยังสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และสถาบันการศึกษาชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เปิดรับนักเรียนสูงสุดชั้นละประมาณ 250 คน เฉลี่ยห้องเรียนละไม่เกิน 25 คน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษาแรก จะเปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา Grade 7 (เทียบเท่าชั้น ม.1 ของไทย) และ Grade 10 (เทียบเท่าชั้น ม.4 ของไทย) อีกทั้งจะเปิดรับนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและปฐมวัยในอนาคต อาคารเรียนขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเพื่อจะเปิดทำการเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม 2560

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP