มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เยี่ยมชมและดูงานโรงเรียนสาธิตนานาชาติพระจอมเกล้า