ข่าวทั่วไป

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้ผลิตน้ำดื่ม ภายใต้ชื่อและตราสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ที่จะคัดเลือกผู้ผลิตน้ำดื่มภายใต้ชื่อ "มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์" โดยคัดเลือกผู้ผลิตที่มีศักยภาพและความพร้อมในการผลิตน้ำดื่ม เพื่อใช้จำหน่ายภายในมหาวิทยาลัย โดยผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอเพื่อรับการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตน้ำดื่ม ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2560 ภายในเวลาราชการ

ผู้สนใจสามารถส่งเอกสารโดยปิดผนึกจ่าหน้าซองยื่นข้อเสนอด้วยตนเอง หรือส่งทางไปรษณีย์โดยส่งไปที่ (1) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/45 ถ.พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 หรือ (2) หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160

สอบถามถายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 075-673716-8 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือก ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 15/5 อาคารบริหาร ชั้น 2

รายละเอียด

TOP