ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/๒๕60 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดฟาร์มมหาวิทยาลัย (ด้านบัญชี) จำนวน 1 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 8/2560 ลงวันที่ 27 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวพัชรินทร์ แก้ววัง
002 นางสาวสุพรรณี จันทรรัตน์
003 นางสาวปิยะวรรณ สังข์อุ่น
004 นางสาวศุภลักษณ์ คงศรี
005 นานยมะกือรี สามแม็ง
006 นางสาวสุภาวดี ดำนาคแก้ว
007 นางสาวอรสา กาญจนวิวิญ
008 นางสาวยุวรัตน์ ช่วยสกุล
009 นางสาวพิชามญชุ์ เสนชะนะ
010 นางสาวช่อทิพย์ ช่วยศรี
011 นางสาวนงเยาว์ ทัพประสิทธิ์
012 นางสาววาสนา ธงรอด
013 นางสาวลินดา พิพบ
014 นางสาวอนงค์จิตร ผกากรอง
015 นางสาวเพ็ญนภา กายฤทธิ์

2. สอบความรู้ความสามารถทั่วไป ดังนี้
(1) วิชาคอมพิวเตอร์ : สอบปฏิบัติคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office 2010 (MS Word, MS Excel และ MS PowerPoint)
(2) วิชาภาษาไทย : สอบข้อเขียนสรุปประเด็น สรุปความ และเขียนบทความ

3. กำหนดการสอบ
วันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (B8) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
- 09.00-11.00 น. สอบวิชาคอมพิวเตอร์
- 11.00-12.30 น. สอบวิชาภาษาไทย


TOP