ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด สำนักวิชาสหเวชศาสตร์