ข่าววลัยลักษณ์-เอ็กซ์โป

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Careสำนักวิชาแพทยศาสตร์ และศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพและการแพทย์ (CE-HSMR) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสำนักงานสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุม Living Will and Palliative Care ใน วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติ จาก ศ.แสวง บุญเฉลิมวิภาส คณะกรรมการกฤษฎีกา(คณะที่ ๑๐) ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่าน

งานประชุมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1) เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย ตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 มาตรา 12 กฎกระทรวง แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง รวมถึงประเด็นกฎหมายอื่น ๆ ที่บุคลากรด้านสาธารณสุข และประชาชนทั่วไปควรรับทราบ เช่น สิทธิผู้ป่วย พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ มาตรา 7 มาตรา 8 มาตรา 9

2) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 สำหรับบุคลากรด้านสาธารณสุข

3)เพื่อถ่ายทอดความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง

ผู้เข้าร่วมประชุมไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน โดยสามารถ download ใบสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://expo.wu.ac.th/index.php/2017-01-13-14-06-35/82-living-will-and-palliative-care

หรือสามารถติดต่อได้ที่ นพ. ธารินทร์ เพ็ญวรรณ โทรศัพท์ 089-8374898 email tharin.ph@wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://expo.wu.ac.th/index.php/2017-01-13-14-06-35/82-living-will-and-palliative

TOP