ข่าวการศึกษา

โครงการ “ค่ายเยาวชนรัก(ษ์)ธรรมชาติ (Marine and Envi Camp) จากยอดเขาสู่ทะเล”

สาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ“ค่ายเยาวชนรัก(ษ์)ธรรมชาติ (Marine and Envi Camp) จากยอดเขาสู่ทะเล” ในวันที่ 17-19 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความตระหนักรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับเยาวชน

ในการนี้ ทางสาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 สายวิทย์-คณิต ที่มีเกรดเฉลี่ยรวม (GPAX) 2.75 ขึ้นไป ไม่จำกัดจำนวนเข้าร่วมโครงการ โดยสามารถส่งใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2560 โดยส่งเอกสารแบบตอบรับ ได้ทาง E-mail : surasak7227@hotmail.com หรือทางโทรสาร 075-672399 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ คุณสุรศักดิ์ สีชุม หมายเลขโทรศัพท์ 089-5881506 และคุณราเชนทร์ คุ้มสังข์ หมายเลขโทรศัพท์ 083-5240224 Facebook : สาขาเทคโนโลยีทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แบบตอบรับ

TOP