โครงการ “ค่ายเยาวชนรัก(ษ์)ธรรมชาติ (Marine and Envi Camp) จากยอดเขาสู่ทะเล”