ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

โครงการค่าย "WMS English Camp 2017"โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ จัดโครงการค่ายยกระดับการศึกษาพื้นฐานสู่อาเซียนภายใต้พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม กิจกรรม "WMS English Camp 2017" ขึ้น ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้กับกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคใต้ตอนบน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษให้กับเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP