ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประชุมสรุปผลและจัดพิธีปิดโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและพิธีปิดโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning: WBL@Koh Samui) รุ่นที่ ๔ ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2559 ณ โรงแรม Fairhouse Beach Resort & Spa และ โรงแรม New Star Beach Resort เกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี

การจัดกิจกรรมในวันดังกล่าวประกอบด้วย 3 กิจกรรมย่อย ได้แก่ 1) การสรุปผลการดำเนินงานร่วมกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 98 คน ที่ฝึกปฏิบัติงานที่โรงแรม รีสอร์ท บริษัททัวร์ และหน่วยงานต่างๆ จำนวน 33 แห่งในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน สรุปบทเรียนที่ได้รับ และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อไป 2) การประชุมร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และตัวแทนสมาคมวิชาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุยเพื่อสะท้อนผลการดำเนินงาน มุมมอง และแนวคิดในการร่วมกันผลิตและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและบุคลากรด้านการท่องเที่ยวร่วมกันอย่างยั่งยืน 3) การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรและร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาและสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ คณบดีสำนักวิชาการจัดการ ในฐานะตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้กล่าวขอบคุณสถานประกอบการและหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐานมาอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จและความร่วมมือที่เพิ่มขึ้นได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความตั้งใจ ความจริงใจ ความมุ่งมั่น และความเสียสละของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะนักศึกษา พนักงานพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานประกอบการ คณาจารย์และนักวิชาการสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งหน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ด้านอาจารย์สุนทร บุญแก้ว หัวหน้าโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน ได้สรุปภาพรวมของการดำเนินงานในปีการศึกษานี้ว่า มีพัฒนาการที่ดีขึ้นในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะพัฒนาการด้านทัศนคติ การเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาที่สถานประกอบการมีความพึงพอใจในระดับสูงขึ้น แม้ว่าปีนี้มีข้อจำกัดอยู่บ้าง เช่น สภาพดินฟ้าอากาศ

อนึ่ง สรุปบทเรียนที่ได้รับจากโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน ของสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จะนำเสนอในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “มหาวิทยาลัยกับพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคมและการเรียนรู้ควบคู่การทำงาน” (University’s Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives) และ การประชุมวิชาการระดับชาติ “การเรียนรู้เชิงรุก” ในงาน Walailak Expo 2017 ตามรอยเท้าพ่อ เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปีการสถาปณามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม – 1 เมษายน 2560

ประมวลภาพ

TOP