สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประชุมสรุปผลและจัดพิธีปิดโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน