ข่าวการศึกษา

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มวล. สร้างฝายสมุยสัมพันธ์เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ นักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏร์ธานี โรงแรม Belmond Napasai และศิษย์เก่าท่องเที่ยว มวล. ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำจำนวน 5 ฝาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเป็นที่ 3 หลังจากพิธีปิดโครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงสภาวะและร่วมมือกันในการช่วยฟื้นฟูให้ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าต้นน้ำมีความอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น โดยได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างดียิ่งจากสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ การสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และการช่วยเหลือจากหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ เช่น การประปาส่วนภูมิภาค เทศบาลนครเกาะสมุย เจ้าอาวาดวัดละไม ชาวสวนในพื้นที่ละไม เป็นต้น

ประมวลภาพ

TOP