สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มวล. สร้างฝายสมุยสัมพันธ์