ข่าวทั่วไป

ขอเรียนแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เรือนวลัย

ขอเรียนแจ้งโทรศัพท์เรือนวลัย หมายเลขภายนอก 075-384145-9 หมายเลขภายใน 6101 หมายเลขแฟกซ์ 6102 ทั้งนี้ ศูนย์คอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว

จึงขอเรียนแจ้งทุกหน่วยงานสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขเดิมของโครงการดังกล่าวข้างต้น

TOP