ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน ผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ อาจารย์ ดร.นภารัตน์ สุทธิเดช อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นายอวยพร เรืองศรี หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ นางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร และนางสาวยุนี พฤกษากิจ บุคลากรจากหน่วยประสานงานฯ เดินทางไปเยี่ยมชมงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 โดยมี ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 4 อาคารชัยอัศวรักษ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้หารือและขอทราบแนวทางในหลายประเด็น ได้แก่ การจัดโครงสร้าง การบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน โดยได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน ชมห้องปฏิบัติการของภาควิชาต่างๆ พร้อมทั้งเยี่ยมชมการให้บริการตรวจรักษาของโรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยที่จัดการเรียนการสอนด้านสัตวแพทยศาสตร์ เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำลังอยู่ระหว่างศึกษาความพร้อมในการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ โดยได้แต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.พีรศักดิ์ สุทธิโยธิน เป็นผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ การเยี่ยมชมงานในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลและความรู้อย่างดียิ่งจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อันจะได้นำความรู้ดังกล่าวไปวางแผนพัฒนาการจัดตั้งสำนักวิชาสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในโอกาสต่อไป

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย: หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

TOP