มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมงานคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย