ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

การประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์และหลักสูตรชีวเวชศาสตร์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 5 The 5 th National and International Conferences on Medical Technology 2017 “Infectious Diseases and Innovation for Clinical Diagnosis” ระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

การประชุมวิชาการ ประกอบด้วย การบรรยายพิเศษ โดย

ศาสตราจารย์ นพ. ยง ภู่วรวรรณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หัวข้อ “โรคติดเชื้ออุบัติการณ์ใหม่ การติดเชื้อไวรัส และแนวทางการ สร้างงานวิจัยจากงานประจำทางเทคนิคการแพทย์”

รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธการ นายกสภาเทคนิคการแพทย์
หัวข้อ “60 ปี เทคนิคการแพทย์ไทยก้าวไกลสู่สากล ภายใต้บริบทการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามนโยบายประเทศไทย4.0”

Assoc. Prof. Dr. Christophe Wiart, Nottingham University, Malaysia
หัวข้อ “Anti-bacterial activity of natural products: Research and innovation”

Assoc.Prof.Dr.Veeranoot Nissapatorn, University of Malaya
หัวข้อ “Molecular analysis of Parasitic infection”

Dr. Boonrat Tassaneetrithep, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
หัวข้อ “Hyperimmune Plasma to EV71 for treatment severe infection: Pilot study”

จึงขอเชิญอาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย นักเทคนิคการแพทย์ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุม และเสนอผลงาน โดยลงทะเบียนและติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ http://mtc.wu.ac.th/

ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดงานจะได้รับแต้มคะแนนการศึกษาต่อเนื่อง
จากศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สภาเทคนิคการแพทย์ (CMTE) 11 คะแนน

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อที่ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
ผศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย อีเมล์:manas.ko@wu.ac.th โทร 075-672137
ผศ.ดร.นุชจรี จีนด้วง อีเมล์: nutjaree.je@wu.ac.th โทร 075-672193
นางสาวมณีรัตน์ ศรีสุขใส อีเมล์:maneerut.sr@wu.ac.th โทร 075-672104-05
หรือโทรศัพท์ 075-672971
รายละเอียดเพิ่มเติม : http://mtc.wu.ac.th/

 


TOP